Hyresvillkor

 

HYRESVILLKOR OCH GODA RÅD

Följande riktlinjer och hyresvillkor gäller mellan hyresgäst och StugaDirect (v. FeriehusDirect ApS), med mindre annat skriftligt överenkommits mellan partnerna. StugaDirect äger inte stugorna, utan är uteslutande förmedlare mellan stugägare och hyresgäst. 

§1 Hyra av stugan
1.1. Hyresbeviset bekräftar att det finns ett avtal mellan stugägaren och hyresgästen, med StugaDirect som förmedlare.
1.2. Hyresbeviset kan inte, utan stugägarens skriftliga medgivande, överlåtas från hyresgästen till någon annan part eller hyresgäst.
1.3. Om det mottagna hyresbeviset avviker från genomförd beställning och hyresgästen ej accepterar avvikelsen, måste hyresgästen senast 10 dagar innan ankomst skriftligt meddela StugaDirect detta. Vid snabbokning med ankomst inom 10 dagar ska hyresgäst genast komma med klaga.
1.4. StugaDirect förmedlar ej stugor till grupper (främst ungdomsgrupper). En grupp bedöms ex vis vara 6 personer som ej har familjesemester eller 6 personer varav ingen är över 25 år gammal. Om hyresgäst avser att genomföra sådan bokning måste ovillkorligen StugaDirect kontaktas innan bokning för att ev få stugägarens godkännande. 
1.5. Det är uteslutande StugaDirects material och presentation som är beskrivande av varje stuga och reglerna kring vistelser. Bokningsportaler, agenter, resebyråer etc. har ingen rätt att ingå avtal som avviker från StugaDirects bestämmelser och hyresvillkorer.

§2 Betalning & nyckelutlämning
2.1. Vid bokningstillfället betalas 25 % av hyresbeloppet. Resterande belopp förfaller till betalning 45 dagar innan inflyttning. Vid bokning inom 45 dagar betalas hela hyresbeloppet vid bokningstillfället. I samband med hyresinbetalning godtar hyresgästen StugaDirects bestämmelser och hyresvillkor.
2.2. Om det fullständiga hyresbeloppet inte inkommit till fullo inom gällande regler har stugägaren rätten att annullera bokningen utan vidare påminnelse. Hyresgästen har vid sådant tillfälle ingen rätt att återkräva eventuell handpenning. 
2.3 Under förutsättning att hela hyresbeloppet är betalt kommer hyresgästen att få information kring var nyckeln finns till stugan, ca 1 vecka före inflyttning.sänder stugägaren gällande kod till nyckelboxen ca 1 vecka före inflyttning. Vid avresa återlämnas nyckeln enligt instruktion från stugans ägare, alternativt på samma plats som nyckeln mottogs.
2.4 Stugägaren har full rätt att avkräva en deposition som säkerhet för betalning av ström, vatten samt eventuella skador som kan uppstå. Denna deposition återbetalas senast 21 dagar efter avresa. Hyresgästen ska uppge till vilken bank och konto depositionen ska återbetalas. Betalningen av deposition förfaller normalt samtidigt som inbetalningen av det fulla hyresbeloppet. 

§3 Huset
3.1 Antalet personer som bor i stugan får aldrig överstiga det antal personer som beskrivningen uppger. Skulle det uppstå tillfälle där fler personer än tillåtet bor i stugan har stugägaren rätten att direkt avvisa samtliga i sällskapet. Hyresperioden påbörjas, om inget annat skriftligen överenskommits, lördagar med ankomst efter klockan 16.00 (önskas tidigare inflyttning ska detta skriftligen vara bekräftat av stugägaren).

Uppställning av tält, husvagn e dyl. på tomten, som innebär att fler personer än tillåtet vistas i eller kring stugan är inte tillåtet.

På avresedagen ska huset lämnas senast kl. 10.00. Som hyresgäst är man ersättningsskyldig för eventuella skador som uppstår på stugan, inventarier, tillhörande båt etc.

Stugor i Danmark:
För att säkerställa att huset är i ordning genomförs en obligatorisk kontroll av ägaren eller dennes ombud innan varje inflyttning. I vissa hus tillkommer en obligatorisk slutstädning och på andra kan hyresgästen själv stå för slutstädningen. 

Om hyresgästen själv står för slutstädning ska denna leva upp till StugaDirects standard. En vägledning till slutstädning kan ni ladda ned via hemsidan (www.stugadirect.se) under menupunktet Hyresgäst -> Praktisk information -> Rengöring. Om ni har valt att inte betala för slutstädning, så kan ni aldrig överlåta uppdraget på annan person, oavsett om ni betalat någon eller ej. Om ni köpt slutstädning eller om detta ingår ska stugan ändå alltid lämnas med all disk rengjord och placerad på avsedd hylla/ skåp. Även spis och ugn ska vara rengjord och huset ska lämnas i ett allmänt ordentligt skick. 

Stugor i Sverige:
På de flesta svenska hus är det hyresgästen själv som står för slutstädningen. I vissa fall kan det vara möjligt att köpa till slutstädning av stugägaren eller dennes ombud och i vissa fall kan slutstädning vara obligatorisk antingen inkluderat i hyresbeloppet eller som en fast extra kostnad. 

Om hyresgästen själv står för slutstädning ska denna leva upp till StugaDirects standard. En vägledning till slutstädning kan ni ladda ned via hemsidan (www.stugadirect.se) under menupunktet Hyresgäst -> Praktisk information -> Rengöring. Om ni köpt slutstädning eller om detta ingår ska stugan ändå alltid lämnas med all disk rengjord och placerad på avsedd hylla/ skåp. Även spis och ugn ska vara rengjord och huset ska lämnas i ett allmänt ordentligt skick. 
3.2. Om stugägaren tar betalt för strömförbrukningen (och vatten) så kommer detta att framgå på ert hyresbevis. 

I danska hus måste vanligtvis elmätaren (och i förekommande fall vattenmätaren) läsas omedelbart vid ankomsten och igen vid avresan. Därefter skickar ni uppgifterna vidare till StugaDirect via SMS till (+45) 2777 2840. Om deposition är lämnad sker normalt avräkning för strömförbrukningen (och vatten) från denna deposition. 

I svenska hus kommer betalning för el (och eventuellt vatten) vanligen att ske direkt till ägaren på plats.
3.3. Det är endast tillåtet att ta med husdjur till de stugor där detta är tillåtet.

§4 Ändring/ avbokning av hyresavtalet
Ett hyresavtal kan endast ändras eller avbokas enligt nedanstående regler: 

Vid avbokning till och med dag 46 innan ankomst betalas 20% av hyresbeloppet. Vid avbokning från och med dag 45 innan ankomst och till och med dag 30 innan ankomst betalas 80% av hyresbeloppet. Vid avbokning 30 dagar eller närmare ankomst ska hela hyresbeloppet betalas oavsett anledning till avbokning. Vid avbokning p g a sjukdom, dödsfall etc. gäller den inkluderade försäkringen och det är dessa försäkringsvillkor som då är gällande. Se de fullständiga försäkringsvillkoren på www.stugadirect.se.

§5 Stugägarens avbokning av en hyresperiod
Om hyresgästen eller om någon i det medföljande sällskapet missköter sig, eller skadar stugan, så har stugägaren rätten att direkt avvisa hyresgästen och dennes sällskap. 

Om stugägaren p g a allvarligt problem med stugan inte har möjlighet att ta emot hyresgästen så har StugaDirect rätten att avboka hyresperioden eller omplacera hyresgästen till ett likvärdigt boende. 

§6 Avbokning av en hyresperiod p g a extraordinära omständigheter
Vid tillfälle då en hyresperiod inte kan genomöras p g a allvarlig samhällsstörande situation (t ex krig, strejk, lockout, olje-bensinransonering, stängda gränser, naturföroreningskatastrofer, epidemier, etc.) så har StugaDirect rätt att avboka hyresperioden.

Varken StugaDirect eller stugägaren kan ej göras ansvariga om stugan ej kan nås p.g.a. exempelvis stängda gränser, resaförbud, reserestriktioner, översvämning, snö eller liknande, även om det vid detta tillfälle skulle kunna karaktäriseras som en force majeure.

Om en avbokning skulle ske enligt denna paragraf, så har StugaDirect rätten att avkräva hyresgästen samtliga utgifter som kan uppstå p g a avbokningen;omplaceringskostnader, stugägarens betalning, administrationsavgifter etc. Om stugan ödeläggs av översvämning, brand eller annan olycka bortfaller hyresavtalet direkt och hyresgästen har ingen rätt till ersättning. StugaDirect kommer ved ett sådant tillfälle att återbetala det inbetalda beloppet minus uppkomna kostnader samt en administrativ avgift. 

§7 Uthyrarens ansvar
Vare sig stugägaren eller StugaDirect kan göras ansvarig för skador som hyresgäst, medföljande gäster eller deras egendom utsätts för. Hyresgästen måste själv vara försäkrad mot detta.

§8 StugaDirects ansvar
8.1 StugaDirect fungerar enbart som förmedlare och ansvarar för hyresavtalet mellan stugägaren och gästen. StugaDirect presenterar varje objekt utifrån stugägarens uppgifter och StugaDirect påtar sig inget ansvar om stugägaren lämnat felaktiga upplysningar.
8.2. StugaDirect har ingen försäkring tecknad kring person- eller sakskador som kan uppstå på person eller föremål under stugvistelsen, utan det är hyresgästens ansvar att tillse att denne är försäkrad.
8.3. StugaDirect kan inte sättas ansvarigt om felaktigheter uppstår i sådan mån att stugan eller tillhörande utrustning innebär att stugägaren inte kan fullfölja hyresuppdraget till fullo. Skulle ett sådant tillfälle uppstå skall StugaDirect informeras och då kommer StugaDirect, så långt det är möjligt, att arbeta för att hitta ett likvärdigt, alternativt boende. StugaDirect påtar inget ytterligare ansvar kring extra utgifter som kan uppstå vid ett sådant tillfälle. 
8.4 StugaDirect förbehåller sig mot eventuella tryck- eller skrivfel.

§9 Avhjälpning vid eventuella brister
Vid tillfälle då hyresgästen inte är nöjd med sitt boende ska StugaDirect snarast underrättas. Om hyresgäst avser att kräva ekonomisk kompensation p g a någon brist vid eller kring stugan, ska detta krav skriftligen sändas till StudaDirect inom 48 timmar efter det att hyresgästen konstaterat den brist som givit upphov till missnöjet. Sker detta inte inom stipulerad tid, förlorar hyresgästen sin möjlighet till ekonomisk kompensation.

Vid skada eller brist ska StugaDirect ges rimligt med tid att lösa problemet.

Om problemet kan avhjälpas påbörjas detta inom 24 timmar efter det att StugaDirect mottagit klagomålet.

Klagomål om rengöring måste göras omedelbart. 

Vid tillfälle där det uppstår akuta problem (såsom elbortfall, täppt avlopp etc.), ska hyresgästen snarast kontakta stugägaren eller StugaDirect som då tar itu med felsökning/ avhjälpning. Tlf. (+45)7070 7868. Om det akuta problemet uppstår utanför kontorstid ska ett mail sändas till: info@stugadirect.se där man även ska ange ordet "Brådskande" i ämnesfältet. 

§10 StugaDirect är en mellanhand
Semesterhuset är privatägt och StugaDirect förmedlar uthyrningen på husägarens bekostnad och risk. Om ett hyresavtal, tvärtemot förväntningarna, inte kan genomföras av skäl som ligger utanför StugaDirects inflytande, t.ex. som en följd av en tvångsauktion, fallet hos semesterhusägaren eller liknande, har StugaDirect rätt att häva hyresavtalet mot pmedelbar återbetalning av de redan betalade hyran. StugaDirect kan dock om möjligt erbjuda hyresgästen ett annat liknande stuga i samma område och till samma pris.

§11 Tvistlösning Domstol och Lagval
Med domstol menas den tingsrätt, som ligger i samma område som semesterhuset.

§12 Stughandboken – Er handbok med goda råd
Som en integrerad del av de generella hyresvillkoren följer nedan ”Stughandboken” med praktiska upplysningar mm.

Innan ankomst:

Kontrollera att ni tagit med er det viktigaste; hyresbevis, pass, försäkringshandlingar, mediciner mm.

Kom ihåg att packa med sängkläder och handdukar (om ni inte hyrt detta av stugägaren), samt diskhanddukar, torkdukar, diskmedel, rengöringsmedel och toalettpapper. Naturligtvis finns det att köpa i närheten av stugan, men det är alltid skönt att ha ett ”startpaket” redan första morgonen. 

Under högsäsong kan det vara mycket trafik på vägarna, speciellt lördagar, då det sker många ankomster och avresor.

Ankomst:

EL: Din Voucher/Hyresbeviset visar om du måste avläsa elmätare och eventuellt vattenmätare. Detta är det normala för primärt danska hus och ibland  förekommande för svenska stugor. Detta ska i så fall göra omedelbart vid ankomst. Avläsningen skickas via SMS till (+45) 2777 2840, om inte annat anges på Voucher/Hyresbeviset. 

Värme: Notera att stugan eventuellt inte är fullt uppvärmd vid er ankomst. Vid tillfälle där det finns golvvärme i en stuga ska ni inte stänga av denna vid er avresa. 

Stugan ska vid er ankomst vara rengjord och inflyttningsklar. Kom ihåg att det är privata stugor som StugaDirect förmedlar och därför finns det ingen stuga som är den andra lik, utan varje stuga har sin egen personliga möblering, inredning och charm. Observera även att det kan förekomma att ägaren markerat något rum, någon garderob eller någon låda ex vis med ordet "Privat" och då ska detta respekteras. När ni flyttat in uppmanar vi er att ta 5-10 minuter på er att gå igenom stugan och kolla att varmvattnet är på, att alla glödlampor fungerar, att strömmen är på till diskmaskinen etc. På så vis har ni koll redan från början.

Vistelsen:

Om ni flyttar runt på möblerna (sängar etc.) var då vänliga att ställa tillbaka dem på sin ursprungliga plats vid er avresa. 

Var uppmärksam på att många av stugorna i Sverige har ett avlopp som är anslutet till en sluten tank på 3 till 6 m3. Ni ska därför vara sparsamma med vattnet, eftersom en sådan tank snart blir full, vilket dels innebär dyra tömningar för stugans ägare, men vilket också kan ställa till problem vid er vistelse. Viktigt är även att blöjor, sanitetsbindor, mediciner etc. aldrig får spolas ned på toaletten!

Barn: Om ni är behov av en barnstol och detta inte finns med i beskrivningen ska ni själva ta med det till stugan. Eventuellt kan ni kontakta stugägaren för att se om denne kanske har en sådan stående på annan plats som, ni kan få tillgång till.

Sovloft: Oftast är det en stege som leder upp till sovloftet. I de flesta fall, men inte alltid, finns ett fallskydd från loftet. Om ni har små barn ska ni aldrig lämna dessa ensamma vid, i eller kring detta loft. 

Utrustning: StugaDirect påtar sig inget ansvar för skador som uppstår under vistelsen vid tillfälle då barn eller vuxen använder ex vis lekredskap eller studsmattor. Cyklar, båtar, trädgårdsmöbler etc. betraktas som extrautrustning och brister kring dessa kan inte generera i prisreduktion eller kompensation. Som gäst ska man inte förvänta sig att grillen eller trädgårdsmöblerna är rengjorda vid ankomst. 

Braskamin/öppen spis: Om det finns braskamin eller öppen spis i er stuga så är utgångspunkten att denna ska tömmas och rengöras. Om eldning skett nära er avresa och det finns risk att askan fortfarande är varm så ska den dock inte tömmas. Det innebär i förlängningen att det vid er ankomst till den stuga ni hyrt kan vara så att det finns aska på plats från den hyresgäst som bodde i stugan innan er ankomst. 

Vatten: På många platser i Sverige har stugorna egna brunnar. Detta kan innebära att vattnet inte är helt klart och/ eller att det har någon lukt. Detta är dock normalt inget problem utan det vatten som stugägaren erbjuder ska alltid vara kontrollerat och godkänt, genom vattenprov som stugägaren genomfört.

Stränder: Det finns massor av varianter av stränder och som en del av naturen kan dessa stränder förändra sig och vara annorlunda från år till år. Ett torrt år kan en strand vid en sjö ex vis ha en lång sandstrand, medan det året efter kan ha regnat mycket vilket innebär att vattnet går till skogsbrynet.  

Extra omkostnader: Dessa är beroende på hyresgästens konsumtion. Priset under 1 veckas boende kan alltså variera från sällskap till sällskap när det gäller förbrukningskostnader för ex vis ström och ved. 

Stugans storlek: Det är stugägaren som anger stugans totala yta och denna yta beräknas enligt stugans yttermått.  

Fiskekort: I havet samt i de stora sjöarna i Sverige är det fritt fiske med handredskap. Till alla övriga sjöar ska fiskekort köpas. Fiskelicens är obligatorisk för alla mellan 18 och 65 år som vill fiska i Danmark.

Reklamationer: Känner ni att ni vill lämna en reklamation ska detta snarast göras till StugaDirect, så att felet möjligen kan avhjälpas. Klagomål ska göras på plats och reklamationer som sänds till StugaDirect efter vistelsens slut behandlas ej. 

Naturtomt: Om stugan ligger på en naturtomt kan man som gäst inte förvänta sig något annat än att stugan ligger i en miljö där naturen själv bestämmer över växtligheten. 

Soptömning: Soptömning sker aldrig lördagar. Vi er ankomst kan det därför vara så att hela eller delar av soptunnan redan är fylld. Sopor får inte ställas/ lämnas utanför soptunna. Vid många stugor är källsortering ett krav och det är då viktigt att ni följer stugägarens uppmaningar och upplysningar.

Insekter: Husen ligger oftast vid skog, sjö och i natur. Det är inte ovanligt att insekter och även skadedjur som möss, getingar, tvestjärtar etc. kan vara synliga i eller kring stugan. 

Vitvaror: Om stugan har disk- och/eller tvättmaskin ska ni komma ihåg att lämna dörrarna till dessa på glänt. Om ni lämnar lite disk- och/eller tvättmedel till nästkommande gäst blir de säkert väldigt glada ☺. 

Internet: Förbindelsen till nätverket kan ibland vara trådlös och ibland ske via en nätverkskabel. Kom därför ihåg att packa med en nätverkskabel. Notera även att hastigheten på dataöverföringen kan variera väldigt mycket från stuga till stuga. 

Avresa:

Rengöring: Om ni städar själva är det viktigt att ni gör en god slutstädning enligt StugaDirects standard. En vägledning kring städning kan hämtas på vår hemsida: (www.stugadirect.se) under menupunktet Hyresgäst -> Praktisk information -> Rengöring. Har ni betalt för rengöring ska ni ändå lämna stugan i ett hyggligt skick där allt är diskat och återställt på sina platser och där spis och ugn är avtorkade.

Det är ert ansvar att ni lämnar stugan i minst samma standard som den var vid er ankomst. Om något gått sönder under er vistelse ska ni dels informera stugans ägare och dels ersätta det skadade. 

Värme: Vid avresa under perioden 15.10 till 15.4 ska ni aldrig stänga av värmen helt, utan värmen ska sättas på ca 10 grader. Om det inte finns element i ex vis badrummet ska dörren dit lämnas på glänt så att värme från resten av stugan kommer dit, i annat fall kan vattenledningen frysa och gå sönder. 

Om det finns golvvärme ska denna aldrig stängas av då vattenburen golvvärme kan frysa och brista under golvet med stora skador som följd.

Avräkning för förbrukning: Kom ihåg att skicka SMS med sluträknare för el och eventuellt vatten till telefon (+45) 2777 2840, om inte annat anges på Voucher/Hyresbeviset. 

I avsaknad av läsning beräknas förbrukningen av StugaDirect.

FÅ UT MER AV DIN SEMESTER

Om du ska resa till Danmark rekommenderar vi att du går in på www.visitdenmark.dk. 

För tips, råd och information. I Sverige har i princip samtliga regioner/ kommuner egna informativa hemsidor, du hittar rätt kommun genom att googla på din semesterort.

Njut av skogen, naturen och din vistelse. Men tänk på att visa respekt mot dina tillfälliga grannar och spela inte hög musik e dyl.

Lejebetingelser v. 2020.01.SE